Ozbiљna alternativa: demokritija

Nedavno sam u antikvarnici kupio kњigu o starogrčkom filozofu Demokritu (470 - 360). Kњiga je vredna sama po sebi, ali sam se brzo uverio da sam sjajno trgovao. Neki prethodni čitalac ostavio je na marginama svoje komentare i razmišљaњa. Intervencije su zanimљive za čitaoce Ježa i ovde ih prilažem uz minimalne, uglavnom stilske prepravke. Marginalije su date u zagradama i crvenim fontom. Anonimni čitalac, vidimo, sklon je mišљeњu da demokratija nema alternativu. Postoji, postoji, i zove se demokritija.

Nije крај ...

Govno

Pardon! odmah na početku zbog upotrebe u naslovu naše najamorfnije i najfrekventnije, počesto najaktuelnije,  dokazano najsmrdљivije reči. O, znam, znam da postoje reči-zamene; sinonimi, surogati, eufemizmi. Ali ono što hoću da ispričam može se samo u originalu. Hvala lepa! Ako sad i ovde ne upotrebim reč: govno, ja je nikad i nigde više neću upotrebiti. Treba prizvati ono gađeњe, onu konvulziju.. Nije крај ...

Događaj

Hodao sam ulicom ingeniozno promišљajući našu društvenu zbiљu. Eto, trudim se da nikad ne budem zaludan. S druge strane, to mi je davnašњa navika. Naime, ako sam homo sapiens, a neko i to mora biti, ja svakog trena treba da vodim računa da se razlikujem od one kod nas ižџikљale populacije koju socionauka označava terminom homo kasapiens. Bejah na dobrom putu da rešim jednu aktuelnu dilemu, kad iznenada iz obližњeg lokala stiže divљa graja, skoro lavež.

Nije крај ...

Dragi striko

Veliki sam tvoj dužnik. Ne smem ni da pomislim koliko si mi do sada, za sve ove godine, napisao pisama – a od mene ni reči! Ima nekoliko razloga, ali boљe da se ne pravdam. Možda samo da iznesem jedan: u septembru 1991. sam pošao u rat. Mobilisalo, ošišalo i odvelo. O ratnim dogodovštinama pričaću ti kad se vidimo. Ona najranija tvoja pisma su nestala. Mislim da su izgorela zajedno sa kućom. Verujem da si mi pisao i u toku rata, ali sam se selio s fronta na front i pošta je u ratnim dejstvima neuredno stizala.

Nije крај ...

Predavaњe III: Razlika potencijala

Rad u elektrostatičkom poљu

Pretpostavimo da se naelektrisaњe premešta u električnom poљu sa Sl. 1 iz tačke l u tačku 2. Na naelektrisaњe u električnom poљu deluje Kulonova sila; pri pomeraњu izvršiće se određeni rad \({A_{12}}\). Jasno, ako se to isto naelektrisaњe premešta po tom putu u obratnom smeru (od tačke 2 ka tački 1) rad meњa samo znak: \(A_{21}=-A_{12}\).

Nije крај ...