Ozbiљna alternativa: demokritija

Nedavno sam u antikvarnici kupio kњigu o starogrčkom filozofu Demokritu (470 - 360). Kњiga je vredna sama po sebi, ali sam se brzo uverio da sam sjajno trgovao. Neki prethodni čitalac ostavio je na marginama svoje komentare i razmišљaњa. Intervencije su zanimљive za čitaoce Ježa i ovde ih prilažem uz minimalne, uglavnom stilske prepravke. Marginalije su date u zagradama i crvenim fontom. Anonimni čitalac, vidimo, sklon je mišљeњu da demokratija nema alternativu. Postoji, postoji, i zove se demokritija.

Nije крај ...