Predavaњe III: Razlika potencijala

Rad u elektrostatičkom poљu

Pretpostavimo da se naelektrisaњe premešta u električnom poљu sa Sl. 1 iz tačke l u tačku 2. Na naelektrisaњe u električnom poљu deluje Kulonova sila; pri pomeraњu izvršiće se određeni rad \({A_{12}}\). Jasno, ako se to isto naelektrisaњe premešta po tom putu u obratnom smeru (od tačke 2 ka tački 1) rad meњa samo znak: \(A_{21}=-A_{12}\).

Nije крај ...