Dragi striko

Veliki sam tvoj dužnik. Ne smem ni da pomislim koliko si mi do sada, za sve ove godine, napisao pisama – a od mene ni reči! Ima nekoliko razloga, ali boљe da se ne pravdam. Možda samo da iznesem jedan: u septembru 1991. sam pošao u rat. Mobilisalo, ošišalo i odvelo. O ratnim dogodovštinama pričaću ti kad se vidimo. Ona najranija tvoja pisma su nestala. Mislim da su izgorela zajedno sa kućom. Verujem da si mi pisao i u toku rata, ali sam se selio s fronta na front i pošta je u ratnim dejstvima neuredno stizala.

Nije крај ...

Predavaњe III: Razlika potencijala

Rad u elektrostatičkom poљu

Pretpostavimo da se naelektrisaњe premešta u električnom poљu sa Sl. 1 iz tačke l u tačku 2. Na naelektrisaњe u električnom poљu deluje Kulonova sila; pri pomeraњu izvršiće se određeni rad \({A_{12}}\). Jasno, ako se to isto naelektrisaњe premešta po tom putu u obratnom smeru (od tačke 2 ka tački 1) rad meњa samo znak: \(A_{21}=-A_{12}\).

Nije крај ...

Esej o orlu

O orlu (falco) su napisani hvalospjevi. Mnoge epski intonirane tirade koje prizivaju prostore i visine. Toliki stihovi koji govore o tobož žudњi za slobodom! O orlovima kazuju i neke zgusnute sentence koje rado upotrebљavaju oratori na cijeni. Vjerujem da ima i koja domaća poslovica o toj grabљivici. Znam za kletvu: Orao te ponio! (Њu upućuje iznervirana domaćica na račun sitne živinčadi).

Nije крај ...

Bum-bum, bar!

A, bez pogovora bilo je u našem narodu onih koji su se nećkali da idu u rat. Te nije vreme, te postoje svrsishodniji načini, te rat je grabež i nesreća. Plus nezaobilazno: svaka se čarka ionako mora završiti dogovorom i mirom. U tome su predњačili pisci nedorasli da budu nacionalne veličine. A toliko talentovani jesu da unose smutњe i defetizam svojim nakaradnim tekstovima koji propagiraju interesnu zajednicu sa neprijateљima. Њih je po zasluzi apostrofirao svesrpski pisac, budni čuvar sa branika najboљih banki naših genskih naslaga.

Nije крај ...