Amforizam

Amfora je vaza prijeistorijskog i antičkog doba. Trbušastog je oblika. Oslikana je kompozicijama mitološkog karaktjera. Amfora je starina, često i љepota, te zato skupocenost. Aforizam je kratak litjerarni oblik kojim se kazuje neka životna istina. U našoj kњiževnosti aforizam je čest. Postoji i mišљeњe, da je taj aforizam visokog nivoa. Treba ipak primijetiti da postoje i podvrste našeg aforizma. Jedan pravac se zove amforizam. To je aforizam koji izbjegava životne teme i ide što daљe od savremenih objekata. Ništa stvarno škakљivo i rizično, moto je amforizma. Napraviti bezopasnu dosjetku, to je sve. I kad je najboљi, kitњast, lijep, mitologiziran, trbuškasti amforizam samo je za vitrinu. Dok se pomiњe Hag, amforističar piše na temu niskih penzija. Za њega Srebrenica ne postoji (slučajno, to je blizu istine), jer je u fokusu њegove pažњe jedan vic o udovicama iz prošlog vijeka. Ali insistira da je bespoštedni kritičar svega postojećeg – u enciklopediji.

Оставите одговор